Acta Structuralica

international journal for structuralist research

Book

161780

Verspreide geschritten II

Wetenschap en künde

Karel Kuypers

Publication details

Publisher: Van Gorcum

Place: Assen

Year: 1968

Pages: 315

Full citation:

Kuypers Karel (1968). Verspreide geschritten II: Wetenschap en künde, Van Gorcum, Assen.